Kontakt

Archiwum Państwowe w Zamościu

ul. Hrubieszowska 69A

22-400 Zamość Polska

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 84 639 23 35

Etyka publikacji

Archiwa Państwowe
Archiwum Państwowe w Zamościu

„Archiwariusz Zamojski”

Etyka publikacji

Archiwum Państwowe w Zamościu stosuje zasady etyki publikacyjnej przeciwdziałające nieuczciwym praktykom publikacyjnym zgodne z wytycznymi:
1. Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics), https://publicationethics.org).
2. Publishing Ethics Resource Kit (PERK – Elsevier: https://www.elsevier.com/publishingethics)
3. Kodeksu etyki pracownika naukowego, opracowanego przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk (https://instytucja.pan.pl/index.php/kodeks-etyki-pracownika-naukowego).

Zasady obowiązujące Autorów


1. Rzetelność naukowa
Autorzy są zobligowani do uczciwej i pełnej prezentacji wyników badań i ich źródeł, które umożliwią odtworzenie przeprowadzonych badań przez osoby trzecie. Autorzy są zobowiązani także do obiektywnej interpretacji wyników badań.

2. Oryginalność
Autorzy są zobligowani do zgłaszania jedynie utworów oryginalnych (niedozwolone są: plagiat, autoplagiat, fałszerstwo metod oraz danych badawczych), a w przypadku wykorzystania dorobku innych twórców do wskazania źródła za pomocą cytatu, uzyskania pisemnej zgody na wydanie materiałów wcześniej publikowanych od ich właścicieli bądź dysponentów.

3. Autorstwo pracy
Autorstwo należy ograniczyć wyłącznie do osób wnoszących istotny wkład w koncepcję, projekt, realizację publikowanych badań i ich interpretację. W celu zapobiegania zjawiskom ghostwritingu i guest autorship osoby, które wniosły wkład w powstanie utworu, powinny zostać wymienione jako współautorzy. Wszyscy autorzy zobligowani są do zatwierdzenia ostatecznej wersji utworu i wyrażenia zgody na jego publikację. Autorzy zobowiązani są do ujawnienia w pisemnym oświadczeniu wkładu poszczególnych osób w powstanie utworu.

Ghostwriting – osoba, która wniosła wkład w powstanie utworu, jednak jego nazwisko, rola nie zostały ujawnione w podziękowaniach.
Guest autorship – udział określonej osoby jest niewielki bądź żaden, a mimo to została podana jako autor/współautor utworu.

4. Jawność danych
Autorzy są zobowiązani do przekazania nieprzetworzonych danych bądź umożliwić dostęp do tych danych. Autorzy są zobowiązani do zachowania tych danych przez 1 rok od momentu publikacji.

5. Konflikt interesów
Konflikt interesów stanowią wszelkie relacje podległości zawodowej, towarzyskie czy zależności ekonomicznej, wpływające na obiektywną ocenę tekstu. Autorzy zobligowani są do przedstawienia pisemnego oświadczenia o braku konfliktu interesów.

6. Rzetelność źródeł
Autorzy zobowiązani są do rzetelnego ujawniania źródeł, które zostały wykorzystane w pracy, i zamieszczania ich w bibliografii załącznikowej.

7. Błędy w opublikowanych pracach
Autor zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Redakcji o błędach, które wykrył w swojej opublikowanej pracy. Po porozumieniu z Redaktorem Naczelnym i Wydawcą zostanie opublikowana aneks, sprostowanie, errata.

8. Publikacja zbędna, zwielokrotniona, równoległa
Autorzy zobligowani są do zgłaszania utworów nieopublikowanych wcześniej (również w formie elektronicznej) w innym czasopiśmie bądź jako fragment w publikacji zwartej. Niedopuszczalne jest również złożenie artykułu naukowego będącego tłumaczeniem tekstu już opublikowanego bądź złożonego do innego Wydawcy.

9. Finansowanie
Autorzy zobowiązani są do ujawnienia wszelkich źródeł finansowania w swojej pracy.

 

Zasady obowiązujące Redakcję


1. Odpowiedzialność
Redakcja podejmuje decyzję o dopuszczeniu artykułu do publikacji na podstawie: zgodności z wytycznymi przekazanymi Autorom, wartości merytorycznej, recenzji. Redakcja jest odpowiedzialna za treści publikowane na łamach czasopisma.

2. Bezstronność
Artykuł jest oceniany na podstawie oryginalności, jakości i wartości dla czasopisma bez względu na narodowość autora, jego pochodzenie, płeć, przynależność etniczną, religijną czy poglądy polityczne.

3. Poufność
Redakcja zobligowana jest do zachowania poufności informacji dotyczących autorów i recenzentów. Artykuły nieopublikowane bądź ich fragmenty nie mogą zostać wykorzystane w badaniach własnych członków Redakcji bądź Recenzentów bez pisemnej zgody Autora.

4. Zapobieganie konfliktowi interesów
Recenzenci wyznaczani przez Redakcję nie pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej bądź w bezpośrednich relacjach osobistych z autorami tekstów.

5. Proces publikacji
Redakcja na każdym etapie prac wydawniczych prowadzi korespondencję z Autorem, Redaktorem, Recenzentem, w trakcie której każda z ww. osób może zgłosić poprawki.

6. Rzetelność naukowa
Redakcja jest zobowiązana do dbałości o rzetelność publikowanych prac. Gdy zaistnieje podejrzenie o stosowaniu nieuczciwych praktyk, jest zobligowana do wycofania tekstu z procesu wydawniczego i wszczęcia procedury wyjaśniająco-naprawczej. Wszelkie nadużycia (plagiat, autoplagiat, fałszowanie danych itp.) zostaną zgłoszone na piśmie Redaktorowi Naczelnemu. Takie zgłoszenie może wpłynąć od Czytelnika, Członka Redakcji, Recenzenta bądź innej osoby, która ma wątpliwości odnośnie do rzetelności tekstu. Jeśli zasady etyczne zostały naruszone w tekście już opublikowanym, Redakcja zobligowana jest do wycofania publikacji ze strony internetowej, umieszczenia oświadczenia uzasadniającego wycofanie artykułu (w przypadku czasopisma drukowanego oświadczenie zostanie umieszczone w kolejnym numerze) oraz poinformowania o zaistniałej sytuacji Autora, instytucji, w której jest on afiliowany, recenzentów, a także wszystkich osób poszkodowanych i – jeśli to niezbędne – inne organy nadzoru etycznego.

Zasady dotyczące Recenzentów


1. Terminowość
Recenzent jest zobligowany do wykonania recenzji w terminie. Jeśli istnieje obawa, że termin nie zostanie dotrzymany, Recenzent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Redakcję. Recenzent jest zobligowany również do niezwłocznego powiadomienia Redakcji od odstąpienia wykonania recenzji.

2. Współpraca z Redakcją
Recenzent jest zobowiązany do współpracy z Redakcją/Wydawcą oraz Autorem w celu przygotowania najlepszej wersji tekstu.

3. Obiektywizm
Recenzent jest zobligowany do wykonania recenzji obiektywnie, zgodnie ze standardami etycznymi, skupiając się wyłącznie na kwestiach formalno-merytorycznych. Wszelkie uwagi krytyczne dotyczące autora są niewłaściwe i zabronione.

4. Poufność
Recenzent jest zobowiązany do zachowania poufności, nieprzekazywania oraz nieujawniania jakichkolwiek informacji dotyczących recenzowanych tekstów osobom trzecim. Wgląd w recenzowane prace posiadają jedynie: autor, redakcja oraz recenzent. Redakcja nie udostępnia danych autorów recenzentom.

5. Konflikt interesów
Recenzent nie powinien pozostawać w stosunku bezpośredniej podległości służbowej bądź w bezpośrednich relacjach osobistych z autorami tekstów.

6. Weryfikacja oryginalności tekstu
Recenzent jest zobligowany do niezwłocznego przekazania informacji o naruszeniu standardów etycznych przez autora, tj. o podejrzeniu plagiatu, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanego artykułu z jakąkolwiek inną publikacją.

Zasady publikowania w "Archiwariuszu Zamojskim"

Archiwa Państwowe
Archiwum Państwowe w Zamościu

„Archiwariusz Zamojski”

INSTRUKCJA I WYTYCZNE

 

Teksty do publikacji należy przesłać za pośrednictwem Platformy OJS - https://czaz.akademiazamojska.edu.pl/, po uprzednim zarejestrowaniu się na platformie, bądź jako załącznik do wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczone do siedziby Archiwum Państwowego w Zamościu w wersji elektronicznej na płycie CD, DVD, pendrive itp.


***


Autorzy są zobowiązani do sprawdzenia, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Artykuły niespełniające wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
1. Artykuł jest oryginalny, nie został wcześniej nigdzie opublikowany, nie jest złożony w tym samym czasie w redakcjach innych czasopism, nie narusza praw osób trzecich.
2. Autor wyraża zgodę na publikację artykułu w „Archiwariuszu Zamojskim” w obu wersjach: drukowanej i online.
3. Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla Autora.

I. Informacje ogólne
1. Tekst powinien być sporządzony w j. polskim, ukraińskim bądź innym języku kongresowym będącym językiem publikacji.
2. Tytuł artykułu powinien być sporządzony w j. polskim, ukraińskim bądź innym języku kongresowym będącym językiem publikacji.
3. Tekst artykułu powinien być sporządzony przy użyciu alfabetu łacińskiego. Użycie tekstów pochodzących z języków posługujących się innym alfabetem wymaga zastosowania transliteracji/transkrypcji. Tekst w języku ukraińskim, rosyjskim powinien być sporządzony przy użyciu cyrylicy.
4. Do artykułu należy dołączyć streszczenie (Streszczenie) w j. polskim i angielskim (Summary). Streszczenie nie powinno być krótsze niż 500 i nie dłuższe niż 800 znaków ze spacjami. Streszczenie powinno jak najszczegółowiej oddawać treść artykułu.
5. Do artykułu należy dołączyć 5-8 słów kluczowych (Słowa kluczowe) w j. polskim i angielskim (Keywords). Słowa kluczowe należy oddzielać średnikiem.
6. Artykuł w języku polskim oraz językach innych niż angielski powinien przyjąć następującą strukturę: tytuł artykułu w języku polskim bądź innym niż angielski, tytuł artykułu w języku angielskim, streszczenie (summary) i słowa kluczowe (keywords) w języku angielskim, tekst zasadniczy artykułu, bibliografia, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim bądź innym niż angielski.
7. Artykuł w języku angielskim powinien przyjąć następującą strukturę: tytuł artykułu w języku angielskim, tytuł artykułu w języku polskim, streszczenie (summary) i słowa kluczowe (keywords) w języku angielskim, tekst zasadniczy artykułu, bibliografia, streszczenie w języku polskim i słowa kluczowe w języku polskim.
8. Informacja o autorze powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, tytuł naukowy, afiliacja, adres e-mail, ORCID oraz krótki biogram autora (max 300 znaków ze spacjami).
9. Objętość tekstu:

  • artykuł naukowy – do 54 tys. znaków ze spacjami tekstu głównego (do 30 stron znormalizowanego tekstu);
  • teksty źródłowe – do 40 tys. znaków ze spacjami (20 stron znormalizowanego tekstu);
  • recenzje, omówienia publikacji, sprawozdania – do 20 tys. znaków ze spacjami (10 stron znormalizowanego tekstu).


10. Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi autor.
11. Nieodesłanie przez autora w terminie korekty autorskiej oznacza zgodę na publikację tekstu w dotychczasowej postaci.
12. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.
13. Kopię przekazanych materiałów należy przechowywać na nośniku elektronicznym do czasu ukazania się publikacji drukiem.
14. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania usterek stylistycznych, ujednolicania tekstu według wskazanych zasad, dokonywania skrótów bez porozumienia z Autorem.
15. Autorzy nie ponoszą żadnych opłat i kosztów publikacji na łamach czasopisma „Archiwariusza Zamojskiego”.

II. Wytyczne edytorskie
1. Tekst należy sporządzić w edytowalnym dokumencie w formacie: .odt, .doc, .docx, .rtf; formatowanie tekstu: czcionka Times New Roman, 12, interlinia 1,5.
2. Formatowanie tabel: nie należy tworzyć tabel za pomocą tabulatorów; tabele należy wstawić za pomocą narzędzia Tabela (dla Word 2003 zakładka: Tabela→Wstaw tabelę; dla Word 2010 i nowsze zakładka: Wstawianie→Tabela→Wstaw tabelę).
3. Formatowanie akapitów: nie należy tworzyć wcięć akapitowych za pomocą tabulatorów; wcięcia należy wstawić za pomocą funkcji akapit→specjalne→pierwszy wiersz.
4. Nie należy przenosić tak zwanych wiszących spójników (a, i, o, u, w, z) do następnego wiersza za pomocą spacji, enterów. Zostaną one przeniesione na kolejnym etapie prac redakcyjnych.
5. Tytułu publikacji, śródtytułów nie należy zapisywać wersalikami.
6. Artykuł najlepiej z podziałem na numerowane paragrafy: Wstęp, numerowane śródtytuły, Zakończenie.
7. Cytaty należy ujmować w cudzysłów „...”, bez wyróżniania kursywą. Cytat drugiego stopnia należy ująć w nawias ostry: «...»; skrót w cytacie należy oznaczyć za pomocą wielokropka ujętego w nawias kwadratowy: [...].
8. Dłuższe cytaty obejmujące 3 wiersze tekstu i więcej należy wydzielić z tekstu głównego – taki cytat należy oddzielić z góry i z dołu odstępem, podać mniejszym rozmiarem czcionki (11 pkt.), interlinia 1, nie należy ujmować takiego cytatu w cudzysłów.
9. W celu wyróżnienia wyrazu, zwrotu należy stosować pogrubienie. Wyróżnienie w cytacie należy oznaczyć: [wyróż. – A.B.].
10. Wyrazy obcojęzyczne należy wyróżnić kursywą.
11. W zakresach należy stosować dywiz, np. lata 1990-2000.
12. W tekście daty, dziesięciolecia należy zapisywać następująco: 2 października 2002 roku, XIX wiek, lata 80. XX wieku, XIX-wieczny.
13. Pierwsze przywołanie osoby: należy podać pełne imię i nazwisko, drugie i kolejne wystąpienie: inicjał imienia i nazwisko.
14. Nie należy odmieniać skrótowców, np. PSL, nie PSL-u.
15. W tekście zasadniczo nie należy stosować skrótów ustaw, np. kolejne przywołanie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – nie: u.g.n., a: ustawa o gospodarce nieruchomościami, z wyjątkiem kodeksów, tj.: K.c. – Kodeks cywilny, K.s.h. – Kodeks spółek handlowych.
16. Tabele, rysunki, wykresy należy numerować (cyfry arabskie), opatrzeć tytułem oraz podać źródło. Tytuł i numer tabeli, rysunku, wykresu należy umieścić nad, a dane bibliograficzne źródła pod danym elementem.
17. Wszelkie ilustracje, które mają być zamieszczone w tekście (grafiki, wykresy, mapy, fotografie itp.), należy dostarczyć w oddzielnych plikach graficznych w formacie .tiff w rozdzielczości 300 dpi.

III. Zapisy bibliograficzne
1. W artykule przypisy bibliograficzne, rzeczowe, objaśniające należy umieszczać pod tekstem, w którym występują (tzw. przypisy dolne). Odsyłacze do przypisów należy umieszczać przed znakiem przestankowym. W przypisach należy stosować polskie skróty cytowań, tj.: tamże, tenże, taż, tegoż, tejże.
2. Jeśli w zdaniu pojawi się kilka nazwisk, którym należy dodać notkę biograficzną, należy utworzyć jeden przypis zbiorczy, tj. wstawić jeden odnośnik do przypisu po ostatnim nazwisku.
3. Należy stosować zapis bibliograficzny przy użyciu metody przecinkowej, należy podać nazwisko tłumacza, nie podaje się nazwy wydawnictwa, należy podać numer wydania, począwszy od drugiego.
4. Kolejne pozycje bibliograficzne w przypisie należy oddzielać średnikiem.
5. Opisy bibliograficzne w bibliografii załącznikowej należy sporządzić w układzie alfabetycznym. Bibliografia załącznikowa powinna zawierać spis wszystkich publikacji (książki, publikacje zbiorowe, rozdziały w publikacjach zbiorowych, czasopisma, akty prawne, strony internetowe i inne źródła podlegające systemowi cytowań) wykorzystanych w artykule. W bibliografii należy stosować pełny opis bibliograficzny.
6. Jeśli występuje więcej niż 3 autorów/redaktorów należy podać tylko jednego autora/redaktora i skrót i in.
7. Inicjały imion autorów publikacji należy zapisywać łącznie, bez spacji.
8. Poza skrótem strony (s.) wszystkie pozostałe skróty opisu bibliograficznego, takie jak: tom (t.), część (cz.); zeszyt (z.), numer (nr), redakcja (red.), tłumaczenie (tłum.) należy podawać w języku i pisowni, w jakich występują one w przywoływanej publikacji.

Polski
Angielski Niemiecki Hiszpański Francuski Włoski
 oprac.
(opracował)
ed./eds. überarb. ed./eds. éd./éds. ed.
 tłum.
(tłumacz)
 trans.  übersetzt von  trad.  trad.  trad.
 t.
(tom)
 vol.  Bd./Bde  t.  t.  vol.
 nr
(numer)
 no.  Nr.  n.  no0  nr
 z.
(zeszyt)
 issue  H.  n.  no0  
 cz.
(część)
 part  T.  pt.  partie  parte
 w:  in:  in:  in:  dans:  in:

 

9. Bibliografia z podziałem na: Źródła archiwalne, Źródła wydane, Akty prawne (jeśli są), Orzecznictwo (jeśli jest), Opracowania, Netografia.
10. Pozycje bibliograficzne zapisane cyrylicą należy zamieścić na końcu bibliografii, także w układzie alfabetycznym.

Przypisy

a) archiwalia: nazwa archiwum, zespół, sygnatura, tytuł, strony lub karty
np. Archiwum Państwowe w Zamościu (dalej: APZ), Akta m. Zamościa (dalej AmZ) 1810-1915, sygn. 1: Domy i place na rzecz Rządu zajęte, 1821-1826, s. 487.

b) źródła wydane: imię i nazwisko autora, tytuł publikacji (kursywą), tom/część, tłum./red. (jeśli jest), miejsce i rok wydania, strony
np. B. Rudomicz, Efemeros, czyli Diariusz prywatny pisany w Zamościu w latach 1656-1672, cz. 1: 1656-1664, tłum. z łac. W. Froch, oprac. hist. i hist.-praw. M.L. Klementowski, oprac. fil. W Froch, Lublin 2002, s. 30.

c) publikacje książkowe: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł (kursywą), miejsce i rok wydania, strony
np. P. Skrzydlewski, Ontyczne i społeczne podstawy pedagogii rodzinnej. Studium z filozofii wychowania i edukacji, Gdańsk 2018, s. 41.
Korespondencja Erazma z Rotterdamu z Polakami, tłum. i oprac. M. Cytowska, Warszawa 1965, s. 35.
Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1: Art. 1-424, red. D. Świecki, Warszawa 2022, art. 2.
Kolejne wystąpienie: P. Skrzydlewski, Ontyczne i społeczne podstawy pedagogii, s. 75; Korespondencja Erazma, s. 257; Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, art. 3.

d) artykuły w dziełach zbiorowych: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł (kursywą), w: tytuł dzieła zbiorowego (kursywą), imię i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania, strony
np. P. Kondraciuk, Twierdza Zamość i ordynat Jan Zamoyski „Sobiepan” w ikonografii, w: Druga po Jasnej Górze. Twierdza Zamość w czasach potopu szwedzkiego, red. P. Kondraciuk, Zamość 2006, s. 99.
Kolejne wystąpienie: P. Kondraciuk, Twierdza Zamość, s. 100.

e) hasło słownikowe: imię i nazwisko autor hasła, hasło (kursywą), tytuł słownika/encyklopedii (kursywą), tom, imię i nazwisko redaktora tomu, wydanie, rok i miejsce wydania, strona
np. B. Chlebowski, Zamość, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, J. Krzywicki, F. Sulimierski, t. 14, Warszawa 1895, s. 375.
Kolejne wystąpienie: B. Chlebowski, Zamość, s. 380.

f) hasło encyklopedyczne: imię i nazwisko autora hasła, tytuł hasła (kursywą), tytuł encyklopedii, red., tom, miejsce i rok wydania, strony
np. E.L. Polańska, Rosiński Franciszek Mikołaj OFM, w: Encyklopedia 100-lecie KUL, red. E. Gigilewicz i in., t. 2, Lublin 2018, s. 276.
Kolejne wystąpienie: E.L. Polańska, Rosiński Franciszek Mikołaj OFM, s. 277 i n.

g) artykuły w czasopismach: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł (kursywą), „Tytuł Czasopisma”, tom, rok, numer/zeszyt, strona
np. J. Żygawski, Struktura przestrzenna Zamościa na podstawie planów miasta z XIX i XX wieku, „Archiwariusz Zamojski”, 9 (2010), s. 15-36.
Kolejne wystąpienie: J. Żygawski, Struktura przestrzenna Zamościa, s. 27 i n.

h) seria: imię i nazwisko autora publikacji, tytuł (kursywą), tłum./red. (jeśli jest), miejsce i rok wydania, w nawiasie tytuł serii (wielkimi literami jak tytuł czasopisma, bez kursywy, bez cudzysłowu), tom serii.
np. W. Frodl, Pojęcia i kryteria wartościowania zabytków. Ich oddziaływanie na praktykę konserwatorską, tłum. M. Arszyński, Warszawa 1966 (Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, t. 13).
Kolejne wystąpienie: W. Frodl, Pojęcia i kryteria, s. 70 i n.

i) wstęp: imię i nazwisko autora wstępu, wstęp/wprowadzenie (kursywą), tytuł publikacji (kursywą), red., miejsce i rok wydania, strona
np. E.L. Polańska, Wstęp, w: Mędrzec, filozof, humanista... czyli uczony poprzez wieki, red. E.L. Polańska, P.M. Siewierska, T. Siewierski, Lublin 2013, s. 7.
Kolejne wystąpienie: E.L. Polańska, Wstęp, s. 8 i n.

j) sprawozdanie: imię i nazwisko autora, tytuł (kursywą), tytuł czasopisma, w którym ukazało się sprawozdanie, tom, rok, numer, strona
np. E.L. Polańska, Perła baroku odzyskała blask. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Największe wyzwanie rewitalizacyjne XXI w. Kościół OO. Franciszkanów w Zamościu”, 25 IX 2021 r., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 116 (2021), s. 567.
Kolejne wystąpienie: E.L. Polańska, Perła baroku, s. 568.

k) adresy stron internetowych: inicjał imienia i nazwisko autora (jeśli jest), tytuł (kursywą), data publikacji artykułu na stronie internetowej (jeśli jest), link, dostęp
np. J. Bracisiewicz, Błyskotliwa kariera Jana Zamoyskiego (1542-1605) zawiera wszystkie ważne punkty historii politycznej Rzeczypospolitej drugiej połowy XVI wieku, https://historiaposzukaj.pl/miejsca,22,zamosc.html [dostęp: 7.03.2022].
Ewa, Czy w Zawalowie był zamek?, 1.03.2022, http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/13187 [dostęp: 8.03.2022].
Kolejne wystąpienie: J. Bracisiewicz, Błyskotliwa kariera Jana Zamoyskiego.; Ewa, Czy w Zawalowie był zamek?

l) reprint: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł publikacji (kursywą), miejsce i rok wydania, w nawiasie reprint, miejsce i rok
np. W. Kozicki, W obronie kościołów i cerkwi dawnych, Lwów 1913 (reprint: Rzeszów 2000).
Kolejne wystąpienie: W. Kozicki, W obronie kościołów, s. 70 i n.

m) opis orzeczeń sądów lub trybunałów: nazwa orzeczenia, nazwa organu, który je wydał, data wydania, sygnatura akt oraz (jeśli orzeczenie było publikowane lub jest dostępne w bazach prawniczych) miejsce publikacji i numery stron
np. Orzeczenie SN z dnia 10 maja 1989 r., III CZP 36/89, OSNCP 1990, nr 1-4, poz. 56.
Wyrok SA w Katowicach z dnia 28 października 2010 r., III AUa 773/10, LEX nr 1001389.

n) opis aktów prawnych
np. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 z późn. zm.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.

o) prace dostępne wyłącznie w postaci elektronicznej
np. A. Hrycaj, B. Groele, w: Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, red. A. Hrycaj i in., 2017 [baza danych LEX], Komentarz do art. 132, teza 3.

p) dokumenty Unii Europejskiej
np. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1-81.

 

Bibliografia
(przykład)

Źródła archiwalne

Archiwum Państwowe w Zamościu
APZ, Akta gminy Nowa Osada z lat 1932-1954, sygn. 20: Charakterystyka gminy Nowa Osada, 1946 r.
APZ, Akta m. Zamościa 1810-1915, sygn. 1: Domy i place na rzecz Rządu zajęte, 1821-1826.
APZ, Akta m. Zamościa 1810-1915, sygn. 2: Domy i place na rzecz Rządu zajęte, 1847-1866.
APZ, Akta m. Zamościa 1915-1939 [1944], sygn. 38: Wybory do Rady Miejskiej, 1934 r.

Biblioteka Narodowa w Warszawie
BN, BOZ (Biblioteka Ordynacji Zamojskiej), rkps nr 1827: Akta dotyczące miasta i twierdzy Zamościa.

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie
BUW, rkps nr 88: Z. Arakiełowicz, J. Arakiełowicz, Connotacya co się działo od roku 1689 [do 1726] po części w Zamościu y w całey Rzeczypospolitey wypisana przeze mnie niżey podpisanego, Zamość 1689-1726.

 

Źródła wydane
Archiwum Jana Zamoyskiego kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, t. 1: 1553-1579, wyd. W. Sobieski, Warszawa 1904.
Rudomicz B., Efemeros, czyli Diariusz prywatny pisany w Zamościu w latach 1656-1672, cz. 1: 1656-1664, tłum. z łac. W. Froch, oprac. hist. i hist.-praw. M.L. Klementowski, oprac. fil. W. Froch, Lublin 2002.

Akty prawne
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1-81.
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 z późn. zm.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.

Orzecznictwo
Orzeczenie SN z dnia 10 maja 1989 r., III CZP 36/89, OSNCP 1990, nr 1-4, poz. 56.
Wyrok SA w Katowicach z dnia 28 października 2010 r., III AUa 773/10, LEX nr 1001389.

Opracowania
Boyle L.E., Niccolò V fondatore della Biblioteca Vaticana, in: Niccolò V nel sesto centenario della nascita. Atti del Convengo Internazionale di studi Sarzana, 8-10 ottobre 1998, a cura di F. Bonatti, A. Menfredi, Città del Vaticano 2000 (Biblioteca Apostolica Vaticana, Studi e Testi, nr 397), s. 3-8.
Chlebowski B., Zamość, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, J. Krzywicki, F. Sulimierski, t. 14, Warszawa 1895, s. 375-381.
Czapliński W., Czarniecki Stefan herbu Łodzia (1599-1665), w: Polski słownik biograficzny, t. 4, red. W. Konopczyński, Kraków 1938, s. 208-211.
Estreicher K., Dawne budynki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w: Gospodarka i budynki Uniwersytetu Jagiellońskiego od XV do XVIII wieku, Warszawa-Kraków 1973 (= „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, z. 45), s. 9-53.
Feduszka J., Twierdze Modlin, Serock, Zamość w planach strategicznych powstania listopadowego 1830-1831, Lublin 1999.
Feduszka J., Żygawski J., „Bezpowrotnie stracony” akt lokacyjny Zamościa z 1580 r. w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie. Rozważania na temat losów dokumentu po 1860 r., „Archiwariusz Zamojski”, 19 (2021), s. 7-23.
Frodl W., Pojęcia i kryteria wartościowania zabytków. Ich oddziaływanie na praktykę konserwatorską, tłum. M. Arszyński, Warszawa 1966 (Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, t. 13).
Gomóła A., Rola dworu w kształtowaniu się polskiej kultury ludowej. Koncepcja Jana Stanisława Bystronia, w: Dwór polski – zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały VIII Seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Dom Środowisk Twórczych w Kielcach, Kielce, 13-15 października 2005, red. L.J. Kajzer, Kielce 2006, s. 69-76.
Kondraciuk P., Bruder odnaleziony!, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, 12 (1995), nr 1-2, s. 96-98.
Kondraciuk P., Twierdza Zamość i ordynat Jan Zamoyski „Sobiepan” w ikonografii, w: Druga po Jasnej Górze. Twierdza Zamość w czasach potopu szwedzkiego, red. P. Kondraciuk, Zamość 2006, s. 97-120.
Korespondencja Erazma z Rotterdamu z Polakami, tłum. i oprac. M. Cytowska, Warszawa 1965.
Kowalczyk J., Kultura i ideologia Jana Zamoyskiego, Warszawa 2005.
Kowalczyk J., Związki umysłowe i literackie Zamościa z Krakowem, w: tegoż, Kultura i ideologia Jana Zamoyskiego, Warszawa 2005, s. 119-137.
Kozicki W., W obronie kościołów i cerkwi dawnych, Lwów 1913 (reprint: Rzeszów 2000).
Polańska E.L., Perła baroku odzyskała blask. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Największe wyzwanie rewitalizacyjne XXI w. Kościół OO. Franciszkanów w Zamościu”, 25 IX 2021 r., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 116 (2021), s. 567-571.
Polańska E.L., Rosiński Franciszek Mikołaj OFM, w: Encyklopedia 100-lecie KUL, red. E. Gigilewicz i in., t. 2, Lublin 2018, s. 276-278.
Polańska E.L., Wstęp, w: Mędrzec, filozof, humanista... czyli uczony poprzez wieki, red. E.L. Polańska, P.M. Siewierska, T. Siewierski, Lublin 2013, s. 7-9.
Przegon W., Żygawski J., Kartograficzne Zamostiana, Kraków-Zamość 2018.
Skrzydlewski P., Ontyczne i społeczne podstawy pedagogii rodzinnej. Studium z filozofii wychowania i edukacji, Gdańsk 2018.
Skrzydlewski P., Wolność człowieka w cywilizacji łacińskiej w ujęciu Feliksa Konecznego, Lublin 2013.
Żygawski J., Mapy dawne jako źródło wiedzy o dziedzictwie i przestrzeni kulturowej Roztocza, w: Roztocze – region pogranicza przyrodniczo-kulturowego, red. R. Reszel, T. Grabowski, Zwierzyniec 2009, s. 226-239.
Żygawski J., Struktura przestrzenna Zamościa na podstawie planów miasta z XIX i XX wieku, „Archiwariusz Zamojski”, 9 (2010), s. 15-36.

Netografia
Bracisiewicz J., Błyskotliwa kariera Jana Zamoyskiego (1542-1605) zawiera wszystkie ważne punkty historii politycznej Rzeczypospolitej drugiej połowy XVI wieku, https://historiaposzukaj.pl/miejsca,22,zamosc.html [dostęp: 7.03.2022].
Ewa, Czy w Zawalowie był zamek?, 1.03.2022, http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/13187 [dostęp: 8.03.2022].