Etyka publikacji

Archiwa Państwowe
Archiwum Państwowe w Zamościu

„Archiwariusz Zamojski”

Etyka publikacji

Archiwum Państwowe w Zamościu stosuje zasady etyki publikacyjnej przeciwdziałające nieuczciwym praktykom publikacyjnym zgodne z wytycznymi:
1. Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics), https://publicationethics.org).
2. Publishing Ethics Resource Kit (PERK – Elsevier: https://www.elsevier.com/publishingethics)
3. Kodeksu etyki pracownika naukowego, opracowanego przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk (https://instytucja.pan.pl/index.php/kodeks-etyki-pracownika-naukowego).

Zasady obowiązujące Autorów


1. Rzetelność naukowa
Autorzy są zobligowani do uczciwej i pełnej prezentacji wyników badań i ich źródeł, które umożliwią odtworzenie przeprowadzonych badań przez osoby trzecie. Autorzy są zobowiązani także do obiektywnej interpretacji wyników badań.

2. Oryginalność
Autorzy są zobligowani do zgłaszania jedynie utworów oryginalnych (niedozwolone są: plagiat, autoplagiat, fałszerstwo metod oraz danych badawczych), a w przypadku wykorzystania dorobku innych twórców do wskazania źródła za pomocą cytatu, uzyskania pisemnej zgody na wydanie materiałów wcześniej publikowanych od ich właścicieli bądź dysponentów.

3. Autorstwo pracy
Autorstwo należy ograniczyć wyłącznie do osób wnoszących istotny wkład w koncepcję, projekt, realizację publikowanych badań i ich interpretację. W celu zapobiegania zjawiskom ghostwritingu i guest autorship osoby, które wniosły wkład w powstanie utworu, powinny zostać wymienione jako współautorzy. Wszyscy autorzy zobligowani są do zatwierdzenia ostatecznej wersji utworu i wyrażenia zgody na jego publikację. Autorzy zobowiązani są do ujawnienia w pisemnym oświadczeniu wkładu poszczególnych osób w powstanie utworu.

Ghostwriting – osoba, która wniosła wkład w powstanie utworu, jednak jego nazwisko, rola nie zostały ujawnione w podziękowaniach.
Guest autorship – udział określonej osoby jest niewielki bądź żaden, a mimo to została podana jako autor/współautor utworu.

4. Jawność danych
Autorzy są zobowiązani do przekazania nieprzetworzonych danych bądź umożliwić dostęp do tych danych. Autorzy są zobowiązani do zachowania tych danych przez 1 rok od momentu publikacji.

5. Konflikt interesów
Konflikt interesów stanowią wszelkie relacje podległości zawodowej, towarzyskie czy zależności ekonomicznej, wpływające na obiektywną ocenę tekstu. Autorzy zobligowani są do przedstawienia pisemnego oświadczenia o braku konfliktu interesów.

6. Rzetelność źródeł
Autorzy zobowiązani są do rzetelnego ujawniania źródeł, które zostały wykorzystane w pracy, i zamieszczania ich w bibliografii załącznikowej.

7. Błędy w opublikowanych pracach
Autor zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Redakcji o błędach, które wykrył w swojej opublikowanej pracy. Po porozumieniu z Redaktorem Naczelnym i Wydawcą zostanie opublikowana aneks, sprostowanie, errata.

8. Publikacja zbędna, zwielokrotniona, równoległa
Autorzy zobligowani są do zgłaszania utworów nieopublikowanych wcześniej (również w formie elektronicznej) w innym czasopiśmie bądź jako fragment w publikacji zwartej. Niedopuszczalne jest również złożenie artykułu naukowego będącego tłumaczeniem tekstu już opublikowanego bądź złożonego do innego Wydawcy.

9. Finansowanie
Autorzy zobowiązani są do ujawnienia wszelkich źródeł finansowania w swojej pracy.

 

Zasady obowiązujące Redakcję


1. Odpowiedzialność
Redakcja podejmuje decyzję o dopuszczeniu artykułu do publikacji na podstawie: zgodności z wytycznymi przekazanymi Autorom, wartości merytorycznej, recenzji. Redakcja jest odpowiedzialna za treści publikowane na łamach czasopisma.

2. Bezstronność
Artykuł jest oceniany na podstawie oryginalności, jakości i wartości dla czasopisma bez względu na narodowość autora, jego pochodzenie, płeć, przynależność etniczną, religijną czy poglądy polityczne.

3. Poufność
Redakcja zobligowana jest do zachowania poufności informacji dotyczących autorów i recenzentów. Artykuły nieopublikowane bądź ich fragmenty nie mogą zostać wykorzystane w badaniach własnych członków Redakcji bądź Recenzentów bez pisemnej zgody Autora.

4. Zapobieganie konfliktowi interesów
Recenzenci wyznaczani przez Redakcję nie pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej bądź w bezpośrednich relacjach osobistych z autorami tekstów.

5. Proces publikacji
Redakcja na każdym etapie prac wydawniczych prowadzi korespondencję z Autorem, Redaktorem, Recenzentem, w trakcie której każda z ww. osób może zgłosić poprawki.

6. Rzetelność naukowa
Redakcja jest zobowiązana do dbałości o rzetelność publikowanych prac. Gdy zaistnieje podejrzenie o stosowaniu nieuczciwych praktyk, jest zobligowana do wycofania tekstu z procesu wydawniczego i wszczęcia procedury wyjaśniająco-naprawczej. Wszelkie nadużycia (plagiat, autoplagiat, fałszowanie danych itp.) zostaną zgłoszone na piśmie Redaktorowi Naczelnemu. Takie zgłoszenie może wpłynąć od Czytelnika, Członka Redakcji, Recenzenta bądź innej osoby, która ma wątpliwości odnośnie do rzetelności tekstu. Jeśli zasady etyczne zostały naruszone w tekście już opublikowanym, Redakcja zobligowana jest do wycofania publikacji ze strony internetowej, umieszczenia oświadczenia uzasadniającego wycofanie artykułu (w przypadku czasopisma drukowanego oświadczenie zostanie umieszczone w kolejnym numerze) oraz poinformowania o zaistniałej sytuacji Autora, instytucji, w której jest on afiliowany, recenzentów, a także wszystkich osób poszkodowanych i – jeśli to niezbędne – inne organy nadzoru etycznego.

Zasady dotyczące Recenzentów


1. Terminowość
Recenzent jest zobligowany do wykonania recenzji w terminie. Jeśli istnieje obawa, że termin nie zostanie dotrzymany, Recenzent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Redakcję. Recenzent jest zobligowany również do niezwłocznego powiadomienia Redakcji od odstąpienia wykonania recenzji.

2. Współpraca z Redakcją
Recenzent jest zobowiązany do współpracy z Redakcją/Wydawcą oraz Autorem w celu przygotowania najlepszej wersji tekstu.

3. Obiektywizm
Recenzent jest zobligowany do wykonania recenzji obiektywnie, zgodnie ze standardami etycznymi, skupiając się wyłącznie na kwestiach formalno-merytorycznych. Wszelkie uwagi krytyczne dotyczące autora są niewłaściwe i zabronione.

4. Poufność
Recenzent jest zobowiązany do zachowania poufności, nieprzekazywania oraz nieujawniania jakichkolwiek informacji dotyczących recenzowanych tekstów osobom trzecim. Wgląd w recenzowane prace posiadają jedynie: autor, redakcja oraz recenzent. Redakcja nie udostępnia danych autorów recenzentom.

5. Konflikt interesów
Recenzent nie powinien pozostawać w stosunku bezpośredniej podległości służbowej bądź w bezpośrednich relacjach osobistych z autorami tekstów.

6. Weryfikacja oryginalności tekstu
Recenzent jest zobligowany do niezwłocznego przekazania informacji o naruszeniu standardów etycznych przez autora, tj. o podejrzeniu plagiatu, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanego artykułu z jakąkolwiek inną publikacją.